පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති එලිවේටර් නිර්මාණකය

දී ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName, ප්‍රවේශ විය හැකි http://sin.jstg7.com, එක් පෞද්ගලික අයිතිවාසිකම් පෞද්ගලිකත්‍වයේ අපගේ පරීක්‍ෂකවරුනි. මෙම පෞද්ගලිකත්‍වය, රහස්‍යතා ලියකියවිලි, තොරතුරු ඇතුළත්

ඔබ අමතර එකතු කිරීම් ප්‍රශ්න අවශ්‍යතා

මෙය පෞද්ගලිකත්‍වයට සම්බන්ධ වන්න

එකඟතාව

ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරමින්, ඔබ මෙතැනින් අපගේ පෞද්ගලිකත්‍ව පාලනය පොලීසිය සහ ග්‍රීට්ස්ටර්ම්ස්

තොරතුරු තොරතුරු

පුද්ගලික තොරතුරු, ඔබ සැමවිටම තහවුරු කර ඇති, සහ එම නිසාම, ඔබ විසින්ම සිදු කරන ලද තොරතුරු වලින්, ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු වලින් 118

ඔබ සෘජුවම සම්බන්ධ නම්, ඔබේ සංස්කරණය, ඊමේල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, පණිවුඩය සහ ලිපිනය

ඔබ ලියාපදිංචි වූ විට, තොරතුරු ඇතුළත් වේ. සුචස් නම, සමාගම් නාමය, ලිපිනය, ඊමේල් ලිපිනය සහ ඇන්ටෙලිෆෝන් අංක

ඔබේ තොරතුරු

විවිධ තොරතුරු, විවිධ ක්‍රම, ඇතුළු:

ලොග් ලිපි ගොනු

ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName followsastandardprocedureofusinglogfiles.Thesefileslogvisitorswhentheyvisitwebsites.Allhostingcompaniesdothisandapartofhostingservices'analytics.Theinformationcollectedbylogfilesincludeinternetprotocol (IP) ලිපිනය, browsertype, InternetServiceProvider (ISP), dateandtimestamp, සඳහන් / exitpages, andpossiblythenumberofclicks.Thesearenotlinkedtoanyinformationthatispersonallyidentifiable.Thepurposeoftheinformationisforanalyzingtrends, administeringthesite, trackingusers'movementonthewebsite, andgatheringdemographicinformation.

කුකීස් සහ වෙබ් බීකන්ස්

වෙනත් වෙබ් අඩවියක්, ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName 'කුකීස්' භාවිතා කරයි. මෙම කුකී භාවිතා කරයි

Formoregeneralinformationoncookies, කරුණාකර කියවන්න.

GoogleDoubleClickDARTCookie

Googleisoneofathird-partyvendoronoursite.Italsousescookies, knownasDARTcookies, toserveadstooursitevisitorsbasedupontheirvisittowww.website.comandothersitesontheinternet.However, visitorsmaychoosetodeclinetheuseofDARTcookiesbyvisitingtheGoogleadandcontentnetworkPrivacyPolicyatthefollowingURL- https://policies.google.com/technologies/ads

අපේ වෙළඳ දැන්වීම් හවුල්කරුවන්

1114

වෙළඳ දැන්වීම් හවුල්කරුවන් පෞද්ගලිකත්‍ව

ඔබ පෞද්ගලිකත්‍ව ලැයිස්තුව, පෞද්ගලිකත්‍වය, ප්‍රතිපත්ති හුවමාරු කරුවන්ගේ ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName .

Third-partyadserversoradnetworksusestechnologieslikecookies, ජාවා ස්ක්රිප්ට්, orWebBeaconsthatareusedintheirrespectiveadvertisementsandlinksthatappearon ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName, whicharesentdirectlytousers'browser.TheyautomaticallyreceiveyourIPaddresswhenthisoccurs.Thesetechnologiesareusedtomeasuretheeffectivenessoftheiradvertisingcampaignsand / ortopersonalizetheadvertisingcontentthatyouseeonwebsitesthatyouvisit.

අංක

තුන්වන පාර්ශව පෞද්ගලිකත්‍ව

ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName හි පෞද්ගලිකත්‍වභාවය පොලිසිඩෝස් ඉවත් කරන්න එපා

ඔබේ පුද්ගලික බ්‍රව්සරෝෂන් මඟින් ඔබට තෝරා ගත හැකි කුකීස්. විශේෂිත වෙබ් බ්‍රව්සර්, බ්‍රව්සර් වෙබ් අඩවි ආශ්‍රිතව වෙබ් අඩවි

දැන හඳුනා ගැනීමට නොහැකි විය.

CCP ​​පෞද්ගලිකත්ව අයිතිය (DoNotSellMyPersonalIn Information)

සීසීපීඒ යටතේ, වෙනත් අයිතිවාසිකම් අතර, කැලිෆෝනියාවේ පාරිභෝගිකයින්ගේ අයිතිය:

එකතු කරන්නන්, පාරිභෝගිකයින්ගේ පෞද්ගලික දත්ත

ඉල්ලීම් දත්ත සමුදාය

ඉල්ලීම, තත්ත්‍ව වෙළඳාම

ඔබ ඉල්ලීමක් කළහොත්, ඔබට මාසයක් ගත විය හැකියි.

GDPR දත්ත ආරක්‍ෂක අයිතිය

වියට්ලිකේටෝමකේසුරි, ඔබේ සියලු තොරතුරු, ඔබේ දත්ත ආරක්‍ෂක අයිතිවාසිකම්.

නිවැරදි අයිතිය - ඔබ සතු අයිතිය පිළිබඳ අයිතිය, ඔබේ පෞද්ගලික දත්ත පිළිබඳ පිටපත්.

නිවැරදි තහවුරු කිරීම - ඔබ නිවැරදි අයිතිය තහවුරු කරන්න, නිවැරදි කරන්න, ඔබව විශ්වාස කරන්න, නිවැරදි කරන්න

නිවැරදි අයිතිය සුරැකීම - ඔබ සතු අයිතිය, ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු, කොන්දේසි සහිතව

දකුණතොරතුරු සැකසීම - ඔබ සතු අයිතිය, ඔබේම පුද්ගල දත්ත වල සැකසීම, කොන්දේසි කොන්දේසි

නිවැරදි බලතල සැකසීම - ඔබ සතු අයිතිය, ඔබේ පුද්ගලික දත්ත, සැකසීම් කොන්දේසි,

නිවැරදි බලතල ප්‍රවාහන හැකියාව - ඔබට වෙනත් අයිතිවාසිකම් එක්රැස් කර, වෙනත් සංවිධානයකින්, මඟ පෙන්වීමෙන්, කොන්දේසි සහිතව

ඔබ ඉල්ලීමක් කළහොත්, ඔබට මාසයක් ගත විය හැකියි.

ළමුන් පිළිබඳ තොරතුරු

වෙනත් ඉඩමක ප්‍රමුඛත්වය සපයන දරුවන් අතර ආරක්‍ෂාව අතරතුරදී අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්න.

ප්ලේටෆෝර්ම් කම්පානියName දැන නොසිට පුද්ගලිකව හඳුනා ගත හැකි තොරතුරු 131.ඔබේ වෙබ් අඩවිය, බටහිර වෙබ් අඩවිය, බටහිර බලවේගය, බලවේගය