වෙබ් අඩවියේ නියමයන් සහ කොන්දේසි

1. කොන්දේසි

http://sin.jstg7.com සිට ලබා ගත හැකි මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබ මෙම වෙබ් අඩවි නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට බැඳී සිටීමට එකඟ වන අතර අදාළ ඕනෑම ප්‍රාදේශීය නීතියක් සමඟ ඇති කරගත් ගිවිසුම සඳහා ඔබ වගකිව යුතු බවට එකඟ වේ. ඔබ මෙම කොන්දේසි වලින් එකකට එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීම තහනම් වේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ප්‍රකාශන හිමිකම සහ වෙළඳ ලකුණු නීතිය මඟින් ආරක්‍ෂා කර ඇත.

2. බලපත්‍ර

භාවිතා කරන්න පුද්ගලික, වාණිජමය නොවන සංක්‍රාන්ති නැරඹීම සඳහා පමණක් එලිවේටර් නිර්මාණකය වෙබ් අඩවියේ ඇති එක් පිටපතක් තාවකාලිකව බාගැනීමට

අවසර දෙනු ලැබේ. මෙය බලපත්‍රයක් ලබා දීම මිස හිමිකම් පැවරීමක් නොවන අතර මෙම බලපත්‍රය යටතේ ඔබට නොකළ හැකිය:

මෙය එලිවේටර් නිර්මාණකය ට මෙම ඕනෑම සීමාවක් උල්ලංඝනය කිරීම අවසන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. අවසන් කිරීමෙන් පසු, ඔබේ බැලීමේ අයිතිය ද අහෝසි වන අතර, මුද්‍රිත හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකෘතියෙන් ඔබ සතුව ඇති බාගත් ද්‍රව්‍ය ඔබ විනාශ කළ යුතුය. මෙම සේවා කොන්දේසි නිර්මානය කර ඇත්තේ සේවා උත්පාදක කොන්දේසි වල උපකාරයෙන් ය.

3. වියාචනය

එලිවේටර් නිර්මාණකය වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම ද්‍රව්‍ය

ලබා දී ඇත. එලිවේටර් නිර්මාණකය කිසිදු වගකීමක් නොදක්වයි, එය ප්‍රකාශ කළත්, ඇඟවුනත්, එබැවින් අනෙක් සියලුම වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. තවද, එලිවේටර් නිර්මාණකය එහි වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ නිරවද්‍යතාවය හෝ විශ්වසනීයත්වය ගැන හෝ වෙනත් ආකාරයකින් එවැනි ද්‍රව්‍ය හෝ මෙම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් සම්බන්ධව කිසිදු නියෝජනයක් නොකරයි.

4. සීමා

එලිවේටර් නිර්මාණකය හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ බලයලත් නියෝජිතයෙකුට දන්වනු ලැබුවද එලිවේටර් නිර්මාණකය වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමේදී හෝ භාවිතා කිරීමට නොහැකිවීමෙන් සිදුවන හානි සඳහා

එලිවේටර් නිර්මාණකය හෝ එහි සැපයුම්කරුවන් වග කිව යුතු නොවේ. , වාචිකව හෝ ලිඛිතව, එවැනි හානියක් වීමේ හැකියාව ගැන. සමහර අධිකරණ බල ප්‍රදේශ මඟින් ඇඟවුම් කර ඇති වගකීම් සීමා කිරීමට හෝ අහම්බෙන් සිදු වූ හානි සඳහා වගකීම් සීමා කිරීමට ඉඩ නොදේ, මෙම සීමාවන් ඔබට අදාළ නොවනු ඇත.

5. සංශෝධන සහ දෝෂ

එලිවේටර් නිර්මාණකය හි වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන ද්‍රව්‍ය වලට තාක්‍ෂණික, යතුරු ලියන හෝ ඡායාරූප දෝෂ ඇතුළත් විය හැකිය. එලිවේටර් නිර්මාණකය මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් නිවැරදිද, සම්පුර්ණද, හෝ වර්තමානද යැයි පොරොන්දු නොවේ. එලිවේටර් නිර්මාණකය දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක එහි වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය වෙනස් කළ හැකිය. එලිවේටර් නිර්මාණකය ද්‍රව්‍ය යාවත්කාලීන කිරීමට කිසිදු කැපවීමක් නොකරයි.

6. සම්බන්ධක

එලිවේටර් නිර්මාණකය එහි වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ සියලුම වෙබ් අඩවි සමාලෝචනය කර නොමැති අතර එවැනි සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ගතය සඳහා වග කිව යුතු නොවේ. කිසියම් සම්බන්ධකයක් තිබීමෙන් වෙබ් අඩවියේ එලිවේටර් නිර්මාණකය විසින් අනුමත කිරීමක් අදහස් නොවේ. සම්බන්ධිත ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීම පරිශීලකයාගේම අවදානමක පවතී.

7. අඩවි භාවිත කොන්දේසි වෙනස් කිරීම්

එලිවේටර් නිර්මාණකය ට පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක තම වෙබ් අඩවිය සඳහා වන මෙම භාවිත කොන්දේසි සංශෝධනය කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම නියමයන් සහ භාවිත කොන්දේසි වල වර්තමාන අනුවාදයට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වේ.

8. ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය

කරුණාකර අපගේ පෞද්ගලිකත්‍ව ප්‍රතිපත්ති කියවන්න.

9. පාලක නීතිය

එලිවේටර් නිර්මාණකය ගේ වෙබ් අඩවියට අදාළ ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් එහි නීති විධිවිධාන වල ගැටුමට සම්බන්ධ නොවී පොරොව නීතිය මඟින් පාලනය කළ යුතුය.