වත්මන් පිහිටීම: එලිවේටර් නිර්මාණකය>යෙදුම් ක්ෂේත්‍රය>සිප් ටර්මිනේලය
සිප් ටර්මිනේලයනිෂ්පාදන විස්තර
සිප් ටර්මිනේලය

පොන්ටුන් සහ පොන්ටුන් සඳහා ප්‍රයෝජනය කරලා තියෙන්න පුළුවන් උපකරණය සඳහා ප්‍රයෝජනය සඳහා පොන්ටුන් සඳහා ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රයෝජනය සඳහා පොන්ටුන් හිඩ්‍රාලික් උපකරණය සඳහා ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රයෝජ In this way, the new Skilled wharf and Pontoon hydraule lift Equipment is not needed to be fitted with Fixed Ganry Equipment, that is characharacharacted by plain form, suitent action of the port lifting stage, and the wharf lifting desktop Equipment, that is not Vunerable to storms, and is not Subject to the Impact of Foreigner object. It is Secure and ticable. after the Fixed Ganry Equipment is not needed, there is no needed to pil at sea or in the water for building and fixation, මේක ගොඩක් ප්‍රමාණය සහ පොන්ටුන් හිඩ්‍රාලික් උපකරණය සඳහා උපකරණය සඳහා උපකරණය සඳහා උපකරණය සඳහා පොන්ටුන් හිඩ්‍රාලික් උපකරණය සඳහා ප්‍රමාණය කරන්න පුළුවන් විතරයි පොන්ටුන් සඳහා සිද්ධ විදිහට ප්‍රමා

TAGSලේබලය:
අදාළසිප් ටර්මිනේලයනිර්දේශ කරන්න
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236
1.239909s