වත්මන් පිහිටීම: එලිවේටර් නිර්මාණකය>යෙදුම් ක්ෂේත්‍රය>ස්පෝර්ම් ස්ථානය
ස්පෝර්ම් ස්ථානයනිෂ්පාදන විස්තර
ස්පෝර්ම් ස්ථානය

ස්ටේඩියම් ඇලිෆේටර්ස් විශාල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, හෝටල්, ගොඩනැගිල්, ස්ටේඩියම්, ස්ටේඩියම් වලින්. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශ්වාසය සහ බලය පාවිච්චි කරන්න, ආලෝටින් උපකරණය, පායිප්ලින් වලින් අනිත් උපකරණය සහ අනිත් උප

ඒක විශාල විදියට ප්‍රයෝජනය විදියට යුතුයි, ස්වයංක්‍රීය විදියට, ස්වයංක්‍රීය විදියට, පාර්කින් ස්ථානය, ගුවන් ප්‍රයෝජනය, සිනේමා, ප්‍රයෝජනය, ගොඩනැගැන, ලොජිස්ටික්, වි ඒක තමයි යන්ත්‍රය, පින්ටර්, සිරීම්, ලෑම්ප්, විද්‍යුතික උපකරණය, සුද්ධිකරණය සහ අනිත් අදහස් තියාගන්න හොඳම තෝරා ඒක සැකසුම් කරන්න පුළුවන් විශේෂ අවශ්‍ය සහ භාවිතා අවශ්‍ය අවශ්‍ය අවශ්‍ය අවශ්‍ය අව මේ ප්‍රකාරයක් සාමාන්‍යයෙන්ම ගින්න බ්‍රිගේඩ් වලින් පාවිච්චි කරනවා.

TAGSලේබලය:
අදාළස්පෝර්ම් ස්ථානයනිර්දේශ කරන්න
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236
0.952154s